ارائه خدمات انجام تستهاي آزمايشگاهی​​​​​​

شرکت پتروشیمی تبریز (سهامی عام)

سيستم مديريت كيفيت ISO/IEC 17025

 

بر اساس الزامات ISO/IEC 17025 آزمایشگاه تست اين شركت دارای ساختار مستقل و نظام يافته ای است كه در قبال كليه خدمات قابل ارائه به مشتريان مسئوليت قانونی خود را حفظ مي كند. 

به منظوراستقلال و اثبات بي طرفي و حفظ محرمانگی اسرار مشتریان آزمايشگاه ساختارهای مديريت كيفيت و فنی ISO/IEC 17025 درآزمايشگاه تست به گونه ای طراحي گرديده است كه اصل استقلال و مبرا شدن آن از هر گونه اعمال فشار تضمين گردد. 

آزمايشگاه تست شركت پتروشيمي تبريز متشكل از 2 آزمايشگاه محلی (Local) و يك آزمايشگاه مركزی با زيربنايی بيش از 3700 مترمربع مي باشد كه با 74 نفر پرسنل تمام وقت فعاليت مي كنند. آزمايشگاه هاي محلي (Local) كه شامل آزمايشگاههاي "PE&ABS"، " استايرن و پلي استايرن" می باشند كه در داخل واحدهاي عملياتی تاسيس شده و مسئوليت ارائه خدمات آزمايشگاهی مورد نياز واحدها را بر عهده دارند. 

آزمايشگاه مركزی از دو بخش" گرو ماتوگرافی گازي" و "آب، بازیافت و شيميايی" تشكيل يافته است. تستهاي عمومی واحد ها در اين آزمايشگاه انجام مي گيرد.

از مهمترین ارزش هاي بنیادی آزمايشگاه تست شركت ، افزايش دقت و صحت در نتایج آزمون ها ، برآوردن نيازهای مشتريان و الزامات مراجع قانونی و سازمان هايی است كه به آن رسميت مي بخشند. 

آزمايشگاه شركت با استفاده از آخرين ويرايش متدهای انجام تست مورد تاييد موسسه های اعتباردهی بین المللی و ملی، تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي و كادری متشكل از متخصصين مجرب آمادگی ارائه خدمات آزمايشگاهی به مشتريان  در زمينه های زير را دارا می باشد :

- آزمون های فيزيكی و مكانيكی پليمرها
-آزمون های تجزیه دستگاهی و کروماتوگرافی گازی
- آزمون های شیمیایی
- آزمون های فرآورده های نفتی 
- آزمون های آب و پساب صنعتی

مشتریان دریافت خدمات آزمایشگاهی تست می توانند، درخواست های خود را با تكميل فرم "درخواست ارائه خدمات مدیریت کیفیت به مشتريان برون سازمانی" به شماره QMNL-QR-079 و ارسال آن از طریق شماره تلفن 34282216 -041 و يا پست الکترونیکی به آدرس ah.ghassemi@tpco.irاعلام دارند.
پس از بررسی تست های درخواستی مشتريان و امكان ارائه آن، هزینه تست ها از طریق دفتر کیفیت به مشتری ارسال می گردد. اگر مشتری موافق با هزینۀ اعلام شده باشد نسبت به واریز وجه مشخص شده به حساب شماره اعلام شده و شناسه پرداخت نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی تبریز اقدام کرده و تصوير قبض پرداخت را از طريق فاكس (34282216-041) يا پست الكترونيكي ah.ghassemi@tpco.ir به دفتر کیفیت ارسال می نماید. اقدامات متعاقب در اسرع وقت توسط دفتر کیفیت پیگیری می شود. 

 


 

 

Address: Testing Laboratory-Tabriz Petrochemical Complex-Tabriz-P.O.Box:51745-354, Tel/Fax: 041-34282216 /34201472 Internet address: www.tpco.ir   E-mail: ah.ghassemi@tpco.ir

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0