کاتالوگ آزمایشگاه تست

 

آزمایشگاه تست  آشنایی با آزمایشگاه های شرکت پتروشیمی
   
   
 آزمایشگاه استایرن و پلی استایرن  آزمایشگاه ABS/BD
   
   
 آزمایشگاه مرکزی  Certificate
   
   
ارائه خدمات آزمایشگاه تست شرکت پتروشیمی
تبریز به مشتریان برون سازمانی
فرم ها
 

Address: Testing Laboratory-Tabriz Petrochemical Complex-Tabriz-P.O.Box:51745-354, Tel/Fax: 041-34282216 Internet address: www.tpco.ir   E-mail: ah.ghassemi@tpco.ir

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0