مناقصه های قرارداد​​​​​​

عنوان: فراخوان مناقصه عمومی اجرای دستمزدی رنگ آمیزی تجهیزات، خطوط لوله، استراکچرها، دستگاه ها و مخازن مجتمع و تهیه‌ی تجهیزات مورد نیاز


  


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0